ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebookระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

สปสช

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/12/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
46
เดือนนี้
1,565
เดือนที่แล้ว
1,344
ปีนี้
11,318
ปีที่แล้ว
9,606
ทั้งหมด
22,261
ไอพี ของคุณ
44.211.22.31

1
โครงการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปี 2565 (กิจกรรม ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น : สวนสมุนไพร),องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายทองสา กลางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  พร้อมด้วย รองนายก เลขานุการนายก ปลัด อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ อสม. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลางและชาวบ้านตำบลโคกกลางเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อสร้างความเข้าใจและทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆที่มีอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกกลาง

21 กันยายน 2565

โครงการอบรมผลิตเมล็ดพันธุ์ช้าว ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 8-9 กันยายน 2565 นายทองสา กลางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางพร้อมด้วย รองนายก เลขานุการนายก และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมกับเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลโคกกลางและประชาชนในพื้นที่ตำบลโคกกลาง จำนวน 45 คน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเมล็ดพันธุ์ข้าวและวันที่ 9 กันยายน 2565 เดินทางไปศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านสวายสอ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เกิดการรวมกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ใช้เองและจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องและให้ความรู้ในการใชันวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ เทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าข้าว เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยีการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

12 กันยายน 2565

โครงการสอนหนูให้รู้ธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565  นายทองสา  กลางนอก นายกอบต.โคกกลาง พร้อมด้วย นายไพบูลย์  ช้างน้ำ รองนายกอบต. นายณัฐดนัย  บุตรศรีภูมิ รองนายกอบต. นายชยันต์ เรือนไทย เลขานุการนายกอบต. นายก้องภพ แสงรัตน์ ปลัดอบต.  นางฐิติรัตน์ ชนะค้า รองปลัดอบต. และนางสาวฐิตาภา  แสงนอก  ผอ.กองการศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสอนหนูให้รู้ธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเด็กได้เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีมีความพร้อม ทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย

09 กันยายน 2565

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกกลาง ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 5 กันยายน 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกกลาง ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลโคกกลาง ประจำปี 2565 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มสตรีตำบลโคกกลาง จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในการที่จะบริหารจัดการองค์กรสตรีให้มีประสิทธิภาพ การบรรยายเรื่องสตรีสุขภาวะ บทบาทหน้าที่ผู้นำสตรี การสร้างเครือกลุ่มสตรี การส่งเสริมกลุ่มอาชีพสตรี การสร้างเพจ สื่อออนไลน์ และการฝึกปฎิบัติทำเหรียญโปรยทาน ให้กับผู้เข้าร่วมอบบรมในครั้งนี้

07 กันยายน 2565

โครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกกลาง ดำเนินโครงการอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสด้านสุขภาพ สังคมและเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงวัยมีปฎิสัมพันธ์ และตะหนักถึงความสำคัญในการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมผู้สูงอายุและครอบครัว พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุ ครอบครัว ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชนได้มีส่วนร่วมและให้ความสำคัญในด้านการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

02 กันยายน 2565

กรมอุตุนิยมวิทยาขอชี้แจงสภาพอากาศบริเวณประเทศไทย ช่วงปลายฤดูฝนปีนี้ (ปี 2565) ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

สรุปลักษณะอากาศประจำวัน วันที่ 2 กันยายน 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศลาวตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณจังหวัดมุกดาหาร ยโสธร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี อนึ่ง ในช่วงวันที่ 4-7 กันยายน 2565 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกถึงหนักมากบางแห่ง

02 กันยายน 2565

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลโคกกลาง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2565 โดยนายทองสา กลางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมคณะผู้บริหารร่วมกับ คณะครูโรงเรียนดอนมัน กำนัน ประธานสภาฯ ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.โคกกลาง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีวิทยากร มาให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

02 กันยายน 2565

 เข้ารับรางวัลศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเยี่ยมจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ ๓๐ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๕
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลโคกกลาง โดยนายทองสา กลางนอก ประธานศูนย์ พร้อมด้วยนายหล้า พรไธสง รองประธาน นายก้องภพ แสงรัตน์ กรรมการ นางสาวฐิตาภา แสงนอก กรรมการ และนางฐิติรัตน์ ชนะค้า เลขานุการศูนย์ฯ เข้ารับรางวัลศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเยี่ยมจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(รับใบประกาศเกียรติคุณ)และรางวัลเครือข่ายยุติธรรมชุมชนดีเยี่ยม(รับใบประกาศเกียรติคุณ)รายนายหล้า พรไธสง รองประธาน ณ ห้องประชุม A๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(จังหวัดนครราชสีมา) สภาบันวิจัยแสงโครตรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

30 สิงหาคม 2565

โครงการจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2565 นายทองสา กลางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ช้างน้ำ รองนายก นายณัฐดนัย บุตรศรีภูมิ รองนายก นายชยันต์ เรือนไทย เลขานุการนายก พร้อมด้วย นายก้องภพ แสงรัตน์ ปลัด อบต. นางฐิติรัตน์ ชนะค้า รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.โคกกลาง ร่วมด้วยผู้นำชุมชน อสม. และชาวบ้านในตำบลโคกกลาง ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรักษ์กสิกรรมและตลาดสินค้าชาวประทายยิ้มได้ (ของดีอำเภอประทาย) ประจำปี 2565 ณ สนามที่ว่าการอำเภอประทาย วันที่ 15 มิถุนายน 2565 มีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพตำบลโคกกลาง กิจกรรมประกวดข้าวหอมมะลิ ประกวดมะละกอดิบ ประกวดมะพร้าวน้ำหอม ประกวดกล้วยน้ำว้าเครือใหญ่ กิจกรรมประกวดรำเซิ้งเพื่อการออกกำลังกาย และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด วันที่ 16 มิถุนายน 2565 กิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของกลุ่มอาชีพ กิจกรรมการแข่งขันผัดหมี่/ส้มตำลีลา กิจกรรมจัดกระเช้าพืชผักพื้นบ้านในชุมชน และกิจกรรมเดินแบบผ้าไหมกิตติมศักดิ์

19 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปี 2565 "การเพาะเลี้ยงปลานิลเชิงพาณิชย์",องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 นายทองสา กลางนอก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางพร้อมด้วย รองนายก เลขานุการนายก และปลัดองค์การส่วนตำบลโคกกลาง ร่วมกับผู้นำชุมชน อสม และชาวบ้านในตำบลโคกกลาง จำนวน 50 คน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เดินทางไปศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาและกุ้งบ้านดอนเปล้า ที่อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครรชสีมา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงปลานิลบ้านวังม่วง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เข้าร่วมอบรมบรรยาย importance of freshwater fish in the world,espeecially tilapia (ความสำคัญของการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดในระดับโลกเฉพาะปลานิล) เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะในการเลี้ยงปลานิลให้เกษตรกรนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

17 สิงหาคม 2565

โครงการแม่ลูกผูกพันสานสัมพันธ์วันแม่แ่ห่งชาติ ศพด.บ้านหนองแสง,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565  นายทองสา  กลางนอก นายกอบต.โคกกลาง พร้อมด้วย นายก้องภพ แสงรัตน์ ปลัดอบต.  นางฐิติรัตน์ ชนะค้า รองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต.โคกกลาง ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแม่ลูกผูกพันสานสัมพันธ์วันแม่แห่งชาติ  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง  การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ลูกได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูที่มีต่อแม่ ทำให้แม่ ลูก ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง

15 สิงหาคม 2565

โครงการแม่ลูกผูกพันสานสัมพันธ์วันแม่แ่ห่งชาติ ศพด.อบต.โคกลาง,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565  นายทองสา  กลางนอก นายกอบต.โคกกลาง พร้อมด้วย นายก้องภพ แสงรัตน์ ปลัดอบต.  นางฐิติรัตน์ ชนะค้า รองปลัดอบต. และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต.โคกกลาง ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการแม่ลูกผูกพันสานสัมพันธ์วันแม่แห่งชาติ  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโคกลาง  การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ลูกได้แสดงออกถึงความรักความกตัญญูที่มีต่อแม่ ทำให้แม่ ลูก ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครอง

15 สิงหาคม 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง นำโดย คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์  พิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอประทาย จ.นครราชสีมา

15 สิงหาคม 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th
09 สิงหาคม 2565

โครงการสอนหนูให้รู้ธรรมตามวิถีพุทธสำหรับเด็กปฐมวัย ,องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง,khokklangprathai.go.th

วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2565  นายทองสา  กลางนอก นายกอบต.โคกกลาง พร้อมด้วย นายณัฐดนัย  บุตรศรีภูมิ รองนายกอบต. นายชยันต์ เรือนไทย เลขานุการนายกอบต. นายก้องภพ แสงรัตน์ ปลัดอบต. และ นางฐิติรัตน์ ชนะค้า รองปลัดอบต. ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสอนหนูให้รู้ธรรมตามวิถีพุทธสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง  การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติกิจกรรมและดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาตั้งแต่วัยเยาว์ และมีพัฒนาการที่ดี ทั้ง 4 ด้าน 

05 สิงหาคม 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (112 รายการ)